NSD grafikk
screen_hr.

NSDs Kommunedatabase

Bygging i strandsonen

Av Astrid Nilsen

test

Til tross for generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen fortsetter utbyggingen av strandsonen. Helt siden strandloven kom i 1965 har det vært restriksjoner på bygging i strandsonen. Strandloven ble i 1985 avløst av plan- og bygningsloven, som sier at bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjø er forbudt i landbruks-, natur- og friluftsområder. Den sterke nedbyggingen av strandsonen langs Oslofjorden kan tyde på at kommunenes dispensasjonspraksis og oppfølging av ulovlige byggetiltak har vært for liberal i forhold til intensjonen med byggeforbudet.

Dispensasjoner representerer utbygging som ikke er planlagt av myndighetene. I tillegg til utbygging gjennom dispensasjoner, skjer det også planlagt utbygging i strandsonen. Det finnes i dag ikke noen samlet oversikt over regulerings- og bebyggelsesplaner som berører strandsonen, men fra og med 2004 har kommunene rapportert hvor mange av deres planer som er møtt med innsigelse, det vil si protester fra overordnede myndigheter.

Den sterkeste nedbyggingen av kystlinjen har skjedd langs kysten fra Østfold til Aust-Agder. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Oslo og Akershus kommer på topp med henholdsvis 79,4 % og 71,6 % nedbygd kystlinje pr. 1.1.2006 mot Finnmark med kun 13,0 % nedbygd kystlinje.

Opplysninger om andel bygningspåvirket kystlinje finnes på kommunenivå for årene 1985, 1990, 1995, 2000, 2003–2006.

Datakilde: NSDs Kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/06.