NSD grafikk
screen_hr.

Ikke-vestlige innvandreres bosetningsmønster i Oslo

Av Lars Tore Rydland

NSD har utvidet sitt tilbud av regionale data med bydelsstatistikk. Tall fra Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune viser at ikke-vestlige innvandreres andel av befolkningen varierer sterkt mellom de ulike bydelene, og at bosettingsmønsteret endres over tid.

test

NSD har hentet inn bydelsdata for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, i første omgang for perioden 1990-2005. Foreløpig omfatter materialet demografiske data, helse- og sosialstatistikk, utdanningsstatistikk, valgstatistikk, arbeidsledighetstall og opplysninger om innvandrerbefolkningen. Omfanget av opplysninger som er samlet inn varierer over tid og mellom de ulike byene. For en del statistikkområder er data bare tilgjengelig for bydeler i Oslo. Det meste av tallmaterialet er innhentet fra Statistisk sentralbyrå og Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Hvilke typer data som vil bli prioritert i framtiden vil avhenge av etterspørsel fra brukerne.

Flest innvandrere på Oslo Øst

I mange sammenhenger kan bydelsdata være nyttige for å avdekke systematiske forskjeller som ikke kommer fram i kommunestatistikken, ettersom aggregerte data for hele bykommuner ofte ikke viser den spredningen som faktisk forekommer på sentrale demografiske, økonomiske og sosiale variabler. Et eksempel på dette er den ikke-vestlige innvandrerbefolkningens bosettingsmønster i Oslo – her definert som personer med to utenlandsfødte foreldre og med bakgrunn fra land i Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. Samfunnsforskere har gjennom lang tid studert den romlige fordelingen av innvandrere og minoriteter i storbyer, ofte med særlig fokus på segregerte bosettingsmønstre mellom personer med innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen. Segregering av ikke-vestlige innvandrere og resten av befolkningen er i Oslo relativt moderat i internasjonal målestokk. Kartet viser likevel at ikke-vestlige innvandrere utgjør en klart større andel av befolkningen i bydelene i indre øst og drabantbyene på østkanten sammenliknet med bydelene i indre og ytre vest. For eksempel utgjorde i 2005 ikke-vestlige innvandrere nærmere 30 % av befolkningen i bydelen Gamle Oslo og opp mot 40 % i Søndre Nordstrand, mens andelen i bydelene Vestre Aker og Ullern var atskillig lavere med ca. 6 %.

Kartet viser at ikke-vestlige innvandreres andel av befolkningen i indre øst har stagnert de siste årene og faktisk gått noe tilbake i Gamle Oslo. I drabantbyene i nordøst utgjør derimot ikke-vestlige innvandrere en stadig større del av innbyggerne, og siden 1999 har andelen ikke-vestlige innvandrere økt med over 10 prosentpoeng i disse bydelene.

LINK: NSDs Kommunedatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/06.