Individdata

Norske spørre- undersøkelser

Norske spørreundersøkelser med data om temaer som valg, levekår, religion, kjønnsroller, arbeid, velferd og innvandring. LES MER

Individdata er informasjon om enkeltpersoner hentet fra spørreskjema, intervju eller registre. Spørreundersøkelsene dekker et bredt spekter av tema, deriblant levekår, helse, arbeid, mediebruk, valg, demokrati og sosiale verdier. I tillegg inneholder NSDs arkiv data fra flere registre, blant annet om trygdrelaterte spørsmål, fastlegeordningen og fra flere folketellinger.

Norske spørreundersøkelser

Norske spørreundersøkelser

Søk etter data i mer enn 1000 norske spørreundersøkelser. Data er dokumentert med intervjuspørsmål og annen informasjon. En del av datasettene kan lastes ned fritt eller analyseres online, mens andre må bestilles via eget skjema. [Mer...]

NSDs meningsmålingsarkiv

Meningsmålingsarkivet inneholder data for mer enn 40.000 spørsmål i perioden 1964 til idag. Data er levert av meningsmålingsbyråene TNS Gallup, Respons Analyse, ACNielsen Norge, Opinion og Synovate. [Mer...]

Registerdata

Velferdsdata

Velferdsdata inneholder informasjon om NSDs datatjenester og datakilder som er særlig relevante for velferdsforskning. Tjenesten er i stor grad basert på kompetanse som NSD har opparbeidet i sitt arbeid med KIRUT og FD-Trygd, men også flere dokumenterte datakilder finnes her. Les mer

Generasjonsdatabasen

Data om barn, deres foreldre og besteforeldre. Les mer

Folketellingsdatabanken

Folketellingsdatabanken er et 8,33% utvalg av Statistisk sentralbyrås bearbeidede utgaver av Folke-og boligtellingene i 1960, 1970, 1980 og 1990. Les mer

Flernasjonale data

CESSDA Portal

Portalen inneholder flere tusen data- og metadatasett fra europeiske dataarkiv. Brukerne kan foreta online analyser.  Les mer

Eurobarometer

Undersøkelsene inneholder data om holdninger og vurderinger blant EUs befolkning. Flere paraleller til Eurobarometerene har blitt gjennomført i Norge.

European Social Survey (ESS)

ESS inneholder data fra over 30 land om interaksjonen mellom Europas institusjonelle endringer og befolkningens holdninger, meninger og atferdsmønstre. Les mer

International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP inneholder komparativ data over flere år fra en rekke land over hele verden. Les mer

Ungdom og historie

Undersøkelsen inneholder data fra 1995 for flere land om ulikheter i historiekunnskap, oppfatninger av historiske hendelser og interessen for historiefaget. Les mer

Helsevaner blant skolebarn (HBSC)

Data basert på komparative spørreskjemaundersøkelser fra en rekke land. Les mer

Verdistudier

De europeiske verdiundersøkelsene er et omfattende komparativt og longitudinelt survey-basert forskningsprogram. Verdens verdiundersøkelser inneholder data om holdninger og verdier hos folk i hele verden. Les mer