Nordisk database for regionale tidsserier

Nordisk database for regionale tidsserier inneholder data for de fem nordiske landene Danmark, Norge, Finland, Sverige og Island for 1945 - 1989. Dataene er organisert i tidsrekker på regionalt nivå på ulike tidspunkt. Databasen omfatter:

Inndelinger, areal og klassifikasjoner

Beskriver grenseendringer, ulike regionaliseringer, areal og administrative inndelinger. Tidsserier fra 1945 til 1989. Utgjør grunnlaget for bruk av edb-produserte skravurkart.

Folkemengde, sivilstand, yrke/næring, husholdnings- og boligforhold

Omfatter folketellinger fra 1945 til 1990 for Danmark, Norge, Finland og Sverige, fordelt på hele amt/fylker/län samt by- og landregioner.

Folkemengdens bevegelse

Omfatter folkemengdens bevegelse for hvert år fra 1945 til 1989 for Danmark, Norge, Finland og Sverige. Data er fordelt på hele amt/fylker/län samt by- og landregioner innenfor disse.

Valgdata (valg til nasjonalforsamlinger)

Omfatter hvert valg til nasjonalforsamlinger i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Island for perioden 1945-1994. Dataene fordelt på hele amt/fylker/län/syslu samt by- og landregioner innenfor disse.

Tidskodete grensekoordinater

Det er bygget opp en samling av data med tidskodete grense-koordinater for samtlige nordiske regioner (inkludert islandske), for tidsperioden 1950-1989. Disse data danner grunnlaget for bruk av edb-produserte skravurkart på linje med NSDs øvrige kartografiske tilbud.

Lærepakkefil

Med utgangspunkt i ovennevnte data er det bygget opp en mindre samling av data for alle landene fra 1945 til 1980. Samlingen består av 231 variabler fordelt på følgende variabelgrupper:

Prosjektet ble utført på oppdrag fra Nordisk samarbeidsnemnd for samfunnsforskning (NOS-S) med felles finansiell bistand fra de samfunnsvitenskapelige forskningsrådene i Danmark, Finland, Norge og Sverige.