Kretsdata 1950 - 1996

Kretsdatabanken består av data fra Statistisk sentralbyrås Folke- og boligtellingene i 1950, 1960, 1970, 1980 og 1990. Kretsdata for 1987-1996 er basert på data fra Det sentrale folkeregisteret.

Kretsdata 1950

Data fra tellingen i 1950 er tilrettelagt på de tellingskretsene som da ble benyttet. Datasettet lar seg ikke koble til senere tellinger på kretsnivå. Utenom identifikasjonsvariable som kretsnummer, kommunenummer etc., inneholder filen fra 60 variable. Det er ikke lagt inn koordinater for befolkningstyngdepunktet i kretsen slik som i 1960 og 1970. Hele kretsnavnet (for de enheter dette finnes) er tatt med i filen.

Demografi:

Næring og yrke:

Religion og språk:

Hus og bolig:    

Kretsdata 1960/1970

Opplysningene fra folketellingen i 1960 og 1970 er tilgjengelige på et sett sammenlignbare kretsenheter for 1960 og 1970. På sammenlignbare kretsenheter for folketellingene i 1960 og 1970 inneholder Kretsdatabanken 871 variable hvis en ser bort fra de 10 første som er felles identifikasjonsvariable. Variablene er fordelt med 223 variabler fra 1960-tellingen og 648 variable fra 1970-tellingen. Bortsett fra variablene 2-10 som ikke lar seg aggregere opp til høyere nivåer, kan disse variablene også hentes ut på kommunenivå. Opplysninger for 1960 er kun tilgjengelige for sammenlignbare kretsenheter, og ikke for originale tellingskretser. På de originale tellingskretsene fra Folke- og boligtellingen 1970 inneholder Kretsdatabanken 604 variabler. De samme variablene kan hentes ut på kommunenivå.

Innhold 1960

Demografi:

Næring og yrke:

Hus og bolig:

Innhold 1970

Demografi:

Næring og yrke: 

Utdanning: 

Familier og hushold:

Hus og bolig: 

Kretsdata 1980

Data fra Folke- og boligtellingen 1980 og 1990 er tilgjengelig på grunnkretser benyttet ved tellingen i 1980 og 1990, og på kommunenivå. Datasettet kan ikke kobles med tidligere år på kretsnivå. Utenom identifikasjonsvariabler inneholder kretsdatafilen 1980 541 variabler på de originale tellingskretsene fra Folke- og boligtellingen.

Demografi: 

Næring og yrke: 

Utdanning:

Folkemengde etter utdanning, alder og kjønn

Statsborgerskap:

Familier og hushold: 

Hus og bolig:

Kretsdata 1990

Ved folketellingen i 1990 ble data samlet inn via register og folketellingsskjema. For kommuner med 6000 eller flere innbyggere er skjemaopplysningene hentet inn fra et utvalg av befolkningen 16 år og over. Opplysninger om sysselsetting og boligforhold ble hentet inn via skjema. Utenom identifikasjonsvariablene inneholder kretsdatafilen 1990 564 variabler for kretser i fulltellingskommunene og 259 variabler for kretser i utvalgskommunene. Tall for kretser er for små til å kunne publiseres for utvalgskjennetegnene. 

For alle kommuner: 

Demografi: 

Utdanning: 

Statsborgerskap: 

Fødested: 

Familier: 

For fulltellingskommunene:

Næring og yrke: 

Husholdninger og boliger: 

Kretsdata fra register 1987-1996 

For 1987-1996 har Statistisk sentralbyrå overført årlige oversikter over folkemengden på kretsnivå. Dataene er basert på Det sentrale personregister, og er oppdatert hvert år pr. 1.1. 

Innhold 1987-1990: 

Innhold 1991-1996: 

Folkemengde etter ettårs alderskutt og kjønn