Engasjementregisteret

Registeret inneholder opplysninger om tilsagn, ut-/innbetalinger, annulleringer og tap for alle støttemottakere som har fått lån, tilskudd og/eller garantier fra Innovasjon Norge (tidligere SND) fra og med 1985.

Databasen inneholder også opplysninger om endel tilsagn gitt tidligere enn 1985. Dette gjelder ikke utbetalte/ løpende lån/garantier og ikke utbetalte tilskudd.

*Landbruksbanken er integrert i SND i 2000, men data inkludert i SND sitt system først i 2002.

Datastruktruen har endret seg over tid som følge av organisjasjonsendringer hos Innovasjon Norge og  fornying av interne saksbehanlingssystemer. Totalt inneholder databasen opplysninger om 4-5000 foretak årlig i IN's geografiske virkeområde, som omfatter mer enn 400 av landets kommuner. Databasen oppdateres årlig.

Enhetene i databasene er enten støttemottakere eller bevilgninger avhengig av registre. Informasjon om engasjement, regnskap, samt sysselsetting og finansiering er hentet fra internesystemer til IN blant annet reskontro-,  saksbehandlings- og kundebehandlingsystemer. Engasjementregistre er hovedregisteret og inneholder opplysninger om alle foretak som har fått (tilsagn om) lån, garantier eller tilskudd.

Engasjementregisteret (1985-1993)

Engasjementregisteret (f.o.m. 1994)