Generasjonsdatabasen

rapport109_tmb
For fullstendig oversikt se NSD rapport nr. 109. Rapporten kan bestilles fra nsd@nsd.uib.no

Generasjonsdatabasen kan bidra til å belyse ulike forhold mellom barn og deres foreldre og besteforeldre. Materialet omfatter opplysninger om alle barn født hvert femte år i Norge, fra og med 1950 til og med 1990. Til disse er det knyttet opplysninger om deres foreldre og besteforeldre. Dette gir en unik mulighet til å studere sammenhenger mellom for eksempel foreldres utdannings- og yrkesvalg og de valg barna gjør.

Data er hentet fra Folke- og boligtellingene (1960 - 1990), Det sentrale personregister, inntektsregistre og utdanningsregistre og er fullstendig anonymisert, ved at 11-sifret fødselsnummer er fjernet og erstattet med et løpende nummer. Det er ingen forbindelse mellom dette nummeret og det opprinnelige fødselsnummeret, noe som blant annet gjør at det ikke er mulig å koble til individdata fra kilder utenfor basen. For ytterligere å hindre identifisering av enkeltpersoner har man erstattet opplysninger om føde- og bostedskommune med ditto fylke.

Utvalg

Normalt vil man i forskningssammenheng ikke ha behov for opplysninger om alle barna og/eller alle typer opplysninger. NSD har derfor tilrettelagt dataene for forskningsformål, i en relasjonsdatabase. Dette letter både utvelging av barn etter gitte kriterier og konstruksjon av analysefil med de opplysningene man måtte ønske. Basen som er gitt navnet Generasjonsdatabasen, inneholder opplysninger om 580.964 barn, 525.977 mødre, 514.910 fedre og 670.000 besteforeldre og består av tre deler.

Organisering

Den første delen, fast del, er konstruert som tidsserie med snitt hvert ti-år (1960 - 1990). Data her er i det vesentlige hentet fra Folke- og boligtellingene og omhandler så forskjellige forhold som hvilket type hus man bor i, mors arbeidstid, farfars utdanning, antall søsken o.s.v.

Opplysningene i den neste delen, inntektsdel, som omhandler barnets inntektsforhold er også lagt ut som tidsserier, med årlige snitt. Første snitt er 1967. For foreldre og besteforeldre er det for 1980 og 1990 i tillegg tatt med formue. For besteforeldrene har man imidlertid kun inntektsopplysninger for hvert ti-år, med start i 1970.

Den siste delen, variabel del, som omhandler endringer i ekteskapelig status, flyttinger, avsluttet utdanning og endringer i statsborgerskap. Opplysningene her er lagt ut som forløpsdata, med måned og år som nærmeste tidsangivelse.

Bestilling av data

For tilgang til data, vennligst kontakt via epost nsd@nsd.uib.no eller tlf 55 58 21 17.

Variabelliste

Personopplysninger

Bosted og boforhold

Alder ved fødsel av egne barn

Ekteskapelig status

Utdanning

Yrkesaktivitet

Utdanning - besteforeldre

Fødselsår - foreldre og besteforeldre

Inntekt

Barnets inntekt

Mors inntekt og formue

Fars inntekt og formue

Besteforeldres inntekt og formue

Variable opplysninger