#nyedata: høst 2019 | NSD - Norsk senter for forskningsdata

#nyedata: høst 2019

Ungdata - ensomhet

Ungdata, Meningsmålingsarkivet og Arbeidskraftundersøkelsen er blant datasamlingene som NSD har tilgjengeliggjort nye data for. Alle dataene er åpent tilgjengelige, enten via bestilling eller analysering online.

Studiebarometeret samlefil 2015 og 2016, anonymisert

 • Innhold: Denne undersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet. Prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. Hensikten med undersøkelsen er at den skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitet innenfor høyere utdanning, og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. Det som er nytt med samlefilene er at de inneholder opplysninger om både faggrupper, studieprogram og institusjoner. Respondenter på studieprogrammer med færre enn 5 svarende er fjernet av anonymiseringshensyn.
 • Eier: NOKUT
 • Tilgang: Forskningsformål (inkludert master og phd) (ingen landrestriksjoner)
 • Se datafil for 2015 her.
 • Se datafil for 2016 her.
 • Se oversikt over databeholdningen for Studiebarometeret her.

Ungdata, 2010–2019

 • Innhold: Datasettet består av individdata fra elever i ungdomsskolen og videregående skole, og er samlet inn i norske kommuner i perioden 2010–2019. Undersøkelsen dekker de fleste områder i ungdoms liv, som forhold til foreldre og venner, fritidsaktiviteter, skole, livskvalitet, helse, rus og kriminalitet.
 • Gjennomføring: Ungdata er et tilbud til alle norske kommuner og fylkeskommuner om å gjennomføre spørreundersøkelser blant elever på ungdomsskolen og videregående skole.
 • Eier: NOVA
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forsking (ingen landrestriksjoner)
 • Se datasamlingen her.

Reise- og ferieundersøkelsen 3. kvartal 2017

 • Innhold: Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Tema som inngår denne runden er reise- og ferievaner, helse og vaksinering, holdning til innvandrere og alkohol- og nikotinvaner.
 • Undersøkelsen inngår i en serie med data tilbake til 2005. For eldre data anbefales forløperen til denne undersøkelsen «Omnibus – Aktuelle samfunnsspørsmål».
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Forskning, undervisning og studenter (Norge).
 • Se datasamlingen her.

Nye data i Meningsmålingsarkivet

 • Innhold: Arkivet omfatter mer enn 50.000 spørsmål stilt i perioden 1964 til idag. Nye spørsmål fra januar, mars, april, mai, juni, august og oktober 2018 er publisert.
 • Bidragsytere: TNS Gallup, Respons Analyse, ACNielsen Norge, Opinion og Ipsos MMI.
 • Tilgang: Ikke-kommersielle formål.
 • Se datasamlingen her.

Arbeidskraftundersøkelsen panelfil 3. kvartal 2017–2. kvartal 2019

 • Innhold: Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har blitt gjennomført kvartalsvis siden 1972. Formålet er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.
 • Undersøkelsene inngår i en serie, og vi har data tilbake til 1972.
 • Eier: Statistisk sentralbyrå (SSB).
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forskning i Norge.
 • Se dataene her.

Undersøkelse om religion, norsk del av International Social Survey Programme (ISSP), 2018

 • Innhold: Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i forskningssamarbeidet i «The International Social Survey Programme» (ISSP). ISSP er en internasjonal organisasjon med medlemmer i 45 land som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsakelig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsene varierer, men samme tema gjentas med noen års mellomrom. I 2018 er temaet religion.
 • Undersøkelsen inngår i en serie. Se fullstendig oversikt her. Vi har data om religion tilbake til 1991.
 • Eier: NSD.
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.
 • Se dataene her.

Kirkelig årsstatistikk 2017 og 2018

 • Innhold: På oppdrag fra kirkerådet tilrettelegger NSD menighetenes årsstatistikk. Tallene som presenteres er Den norske kirkes offisielle kirkestatistikk. Statistikken inneholder data fra menighetens årsstatistikk som bygger på kirkebøkene, menighetenes dagregister og tellinger utført av ansatte i menighetene. Dette er blant annet opplysninger om antall døpte, konfirmerte, innmeldte og utmeldte.
 • Statistikken har en egen landingsside, og vi har statistikk tilbake til 1998.
 • Bidragsytere: Kirkerådet, SSB og NSD.
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning.
 • Se datasamlingen her.

Disruption, Social Capital and Resilience. A Longitudinal and Comparative Approach, 2017

 • Innhold: Respondenter fra fem land (Norge, USA, Frankrike, Finland og Spania) har blitt bedt om å svare på spørsmål om blant annet terrorbekjempelse, immigrasjon, tillit, politisk deltakelse, terrorisme, nyheter og hatefulle ytringer.
 • Eier: Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
 • Tilgang: Tilgjengelig mot bestilling for studenter, forskere og undervisningsformål. Ingen landrestriksjoner.
 • Se dataene her.

Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal, 2019

 • Innhold: Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi resultater om livskvaliteten i Hallingdal til oppdragsgiveren, og å teste ut et webspørreskjema om livskvalitet som baserer seg på anbefalingene i rapporten «Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem» (Bang Nes, Hansen & Barstad, 2018). Spørreskjema om livskvalitet inneholder flere indikatorer på subjektive og objektive komponenter av et godt liv. Undersøkelsen dekker følgende temaer: generell livskvalitet, helse, sosiale relasjoner, arbeidsforhold og -miljø, økonomisk situasjon, bolig og bomiljø, samfunnsforhold, hverdag og fritid.
 • Eier: SSB
 • Tilgang: Undervisning, studenter og forskere i Norge.
 • Se dataene her.

Investigating Three Complex Issues Regarding Effects of Land Use And Transport-Systems Developments on Traffic Volumes and GHG Emissions

 • Innhold: Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte på arbeidsplasser med ulik avstand fra Oslo sentrum. Hovedtemaene er hvordan disse reiser til og fra jobb, samt om de som har byttet jobbsted eller bosted de siste fem årene reiser annerledes til og fra nåværende arbeidsplass enn de gjorde i en tidligere situasjon da arbeidssted eller bosted var lokalisert andre steder i bystrukturen.
 • Eier: Aud Tennøy, Transportøkonomisk Institutt
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forsking (ingen landrestriksjoner)
 • Se dataene her.

Exploring the workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens: The BRA-study

 • Innhold: The project «Early Promotion of Healthy Dietary Habits: Targeting Kindergarten and Home Environments in a Three-Armed Intervention Study, 2015» was carried out by researchers at the University of Oslo in collaboration with national and international expertise. The project was carried out in 73 kindergartens in Vestfold and Buskerud, and included children born in 2010 and 2011. 37 Kindergartens got the intervention program in 2015/2016 in addition to participation in the data collection. Data was collected during spring in 2015, 2016 and 2017. This dataset is supportive material for the paper "Exploring the workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens: The BRA-study".
 • Eier: Anne Himberg-Sundet & Nanna Lien, UiO
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning, kan også analyseres online.
 • Se dataene her.

The effect of melatonin on brain metabolism and development after hypoxic-ischemic brain injury in the newborn rat evaluated by multimodal MR, 2014

 • Innhold: Reduced supply of blood and oxygen to the brain around birth, known as perinatal hypoxic-ischemic (HI), may cause brain injury in newborns. In this project we investigated the effects of melatonin as a possible treatment that can reduce the damage. A ratmodel for HI injury (Vannucci-model) was used to compare the brain injury development of rats treated with melatonin (injections 0, 6 and 25 hours after injury) with rats without treatment (given injections with 5% DMSO or saline which were used as disolvants for melatonin). The rats were scanned with magnetic resonance 1, 7, 20 and 43 days after the HI injury with T2-weighted images, diffusion weighted images and diffusion tensor imaging.
 • Eier: Marius Widerøe, NTNU
 • Tilgang: Studenter, undervisning og forskning (ingen landrestriskjoner)
 • Se dataene her.

Analysis of Polyphenolic Content in Marine and Aquatic Angiosperms from Norwegian Coastal Waters, 2016

 • Innhold: Extract of Ruppia cirrhosa and Ruppia mariting was quantitatively analyzed using an Agilent 1100 HPLC instrument with an HP 1050 diode array detector. A UV-1800 UV / Vis spectrophotometer was used to determine antioxidant activity.
 • Eier: Kjersti Hasle Enerstvedt, Universitet i Bergen
 • Tilgang: Fritt tilgjengelig for nedlastning.
 • Se dataene her.

 

Sist endret: 16/10/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no


Trenger du data?

Søk i datasamlingene våre her. Du kan også kontakte oss på bestilledata@nsd.no.


© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)