1 år med ny personvernlov | NSD - Norsk senter for forskningsdata

1 år med ny personvernlov

Personvern-illustrasjon. Foto: Bjarne Øymyr, NSD

20. juli 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Hvordan har dette påvirket norsk forskning, og hvordan skal forskerne forholde seg til NSD etter lovendringen?

NSD har utført personverntjenester for norsk forskning siden 1981. Formålet er å hjelpe forskerne til å finne handlingsrommet i lovverket som gjør det mulig å gjennomføre forskning av høy kvalitet, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Et sentralt mål med innføringen av EUs personvernforordning, var at et harmonisert regelverk skulle gjøre det lettere å dele persondata på tvers av europeiske forskningsinstitusjoner. Men om dette faktisk har skjedd, er det for tidlig å si noe sikkert om.

– Både Norge og resten av Europa er fortsatt i prosessen med å tilpasse seg til og fortolke det nye regelverket, sier avdelingsdirektør ved NSD, Marianne Høgetveit Myhren.

Økt bevissthet og mer forsiktighet

Forordningen oppgir forskning spesifikt som en god grunn for å behandle personopplysninger, og har en rekke særbestemmelser som legger til rette for forskning.

– Regelverket i seg selv er altså ikke strengere, men samtidig ser vi at lovendringen har ført til mer bevissthet og forsiktighet i forskningsmiljøene, sier Myhren.

At lovendringen har ført til større oppmerksomhet om personvernet generelt, har NSD merket i form av flere henvendelser fra både forskningsmiljøene og fra forskningsdeltakere som ønsker å vite hvordan deres personopplysninger har blitt brukt.

– Tjenestene vi utfører på oppdrag fra forskningsinstitusjonene er i det store og hele de samme som før, men flere har nok blitt klar over dem nå, tror Myhren.

5 vesentlige endringer

 • Det er nå obligatorisk for mange institusjoner å ha personvernombud, noe som tidligere var frivillig.
 • Konsesjonsplikten til Datatilsynet er erstattet med en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) som forsker gjør sammen med NSD, og som institusjonen selv godkjenner.
 • Samtykke fra forskningsdeltakeren skal dokumenteres, for eksempel ved signatur eller samtykke på lydopptak.
 • Brudd på personvernregelverket kan medføre store bøter.
 • Forskning som faller innenfor helseforskningsloven, må få en etisk godkjenning fra REK (regionale etiske komiteer) i tillegg til lovlig grunnlag i personvernforordningen, som kan gjøres av NSD. Meldeskjema kan opprettes parallelt med søknad til REK.

Innføringen av regelverket har også ført til tettere kontakt mellom institusjonene og NSD, blant annet gjennom institusjonenes egne personvernombud.

– Personvernombudene er gode kontaktpunkt for oss, i tillegg søker vi å etablere enda tettere kontakt med ledelsen på institusjonene, sier Myhren.

Tips til forskningsmiljøene

NSD er et nasjonalt kompetansesenter for personvern i forskning, og tilbyr en rekke personverntjenester for forskningsmiljøene.

Formålet er å støtte forskere og studenter i å håndtere dataene på en god måte, og bistå dem i å finne handlingsrommet i lovverket som tillater at forskningsprosjekt kan bli gjennomført etter intensjonen.

Til studenter og forskere:

 • Studenter og forskere ved institusjoner som har avtale med NSD, og som skal behandle personopplysninger i prosjektet sitt, skal fortsatt sende meldeskjema til NSD.
 • Du kan dele meldeskjemaet ditt med prosjektansvarlig (veileder) og andre forskere. Når du deler gir du også tilgang til meldingsdialog, i tillegg til datahåndteringsplan og dataarkivering dersom prosjektet har dette.
 • For raskere vurderingstid, bruk vår mal for informasjonsskriv og pass på at du tilpasser det til ditt prosjekt. Vær særlig oppmerksom på at varighet på behandlingen av personopplysninger samsvarer med det som er oppgitt i meldeskjemaet.
 • Husk at datamaterialet kan lagres for videre forskning så lenge du informerer forskningsdeltakerne dine om dette (gjelder studier hvor deltakere får informasjon).
 • Du finner også flere tips på nettsidene våre, f.eks. i ofte stilte spørsmål.

Til ledelse og administrasjon:

 • Bruk Meldingsarkivet aktivt. Her finnes oversikt over alle meldeskjema meldt inn fra din institusjon, samt beskrivelse og dokumentasjon av hvert forskningsprosjekt.
 • Du kan også ta ut protokoll over alle institusjonens behandlinger av personopplysninger til forsknings- og kvalitetssikringsformål.

Til veiledere:

 • Pass på at studenten deler prosjektet sitt med deg, og husk at du må bekrefte innen to uker. Les mer om dette her.
 • Vi tilbyr felles innmelding for bachelorprosjekt med lav personvernulempe. Les mer om dette her.
   

Sist endret: 30/08/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)