NSDs API gir integrasjon med sektoren | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NSDs API gir integrasjon med sektoren

Figur: NSDs API

NSD har arkivert og tilgjengeliggjort forskningsdata for forskningsmiljøene i snart 50 år. Gjennom NORDi-prosjektet fornyer vi vår infrastruktur knyttet til arkivering og publisering av forskningsdata.

Flere av byggesteinene i den nye infrastrukturen inngår som en del av NSDs API.

API (Application Programming Interface) er et grensesnitt for kommunikasjon mellom systemer, som gjør at ulike maskiner og applikasjoner kan «snakke sammen» og utveksle informasjon.

Interoperabilitet

API-utvikling står sentralt for NSDs evne til integrasjon med sektoren. Det avgjørende er at ulike tjenester og systemer snakker med hverandre, noe som reduserer dobbeltregistrering og gir verdiøkning av forskningsdataene.

For å få til dette må:

 1. NSD-systemene kunne snakke sammen på tvers
 2. NSD-systemene kunne snakke med eksterne systemer (via API-er)
 3. Eksterne systemer kunne snakke med NSD (via API-er)

Dette er løst gjennom et stort, helhetlig NSD-API. Alle våre tjenester bruker dette API-et, og vi tilbyr det samme API-et til eksterne aktører. Det sikrer at API-et til enhver tid er robust, komplett, operativt og dokumentert. Applikasjonene er laget slik at de lett kan snakke med eksterne systemer, og slik at de enkelt kan endres eller utvides når endringer skjer eksternt.

Dette er viktig ettersom vi må forvente store og kontinuerlige endringer i tråd med at sektoren nasjonalt og internasjonalt blir mer digitalisert.

Eksempel på API

NSDs API hviler på en felles modell av objekter, relasjoner og aktører.

Eksempler på dette er:

 • Forsker
 • Datasett
 • Datahåndteringsplan
 • Meldeskjema
 • Prosjekt
 • Institusjon (behandlingsansvarlig, forskningsansvarlig, finansierende)
 • Meldingsdialog og melding
 • Siteringer

API-et fylles med innhold fra en rekke nye og gamle databaser og tjenester. Tilgangsstyring blir gjort i tråd med NSDs egne og eksterne institusjoners fullmaktshierarkier.

Min Side

MinSide (minside.nsd.no) er utviklet i NORDi, og er NSD-brukernes inngangsport til alle NSDs tjenester og datasamlinger. På MinSide finner man oversikt over egne prosjekter og informasjon avgitt til NSD for disse prosjektene.

Skjermbilde av NSDs Min Side

Administrasjonen ved institusjonene vil få tilsvarende oversikter over aktivitet knyttet til institusjonen. 

Ut fra et gitt prosjekt kan man finne eller opprette:

 • Meldeskjema for personopplysninger
 • Datahåndteringsplan(er)
 • Dataarkiveringer
 • Databestillinger (og utleveringer)
 • Datapubliseringer

Gjennom MinSide tilbyr NSD dermed en løsning for livssyklusperspektiv på forskningsdata.

NSD Datahåndteringsplan - slipper dobbeltregistrering

NSDs datahåndteringsplan er et eksempel på hvordan forskere kan slippe dobbeltregistrering av informasjon. Tjenesten er integrert med våre personvern- og arkivtjenester, men snakker også med andre systemer i sektoren via API-er.

Når en forsker skal lage en ny datahåndteringsplan kan prosjektinformasjonen hentes fra Cristin. Dermed slipper forskeren å registrere informasjonen på nytt, og vi sikrer at informasjonen om prosjektet er konsistent i ulike systemer.

Rapportering til institusjonene

NSDs rapporterings- og oversiktsløsninger gir institusjonene fortløpende full oversikt over behandlinger hos NSDs personverntjeneste. I 2018 har det vært jobbet med å utvikle tilsvarende oversikter for datahåndteringsplaner, arkivering og gjenbruk av data.

Rapportene kan nåes via web på institusjonenes sider, eller som maskinlesbare rapporter som kan integreres i institusjonenes egne systemer via API.

Raske endringer krever teknologisk kapasitet

API-et må utvikle seg, men ikke bryte «kontrakten» med eksisterende brukere. Eksterne API-er utvikler seg også, og nye API-er og maskinlesbare tjenester som vi bør integrere mot, dukker opp i økende tempo. I sum betyr dette at API-utvikling, -videreutvikling og -vedlikehold er krevende. NSD har derfor satset på kapasitetsbygging i API-design og -implementering i staben.

NSD tror at alle organisasjoner som vil bidra med verdiøkning i en stadig mer digitalisert sektor vil måtte eksponere sitt inventar og sine tjenester via API-er – og dessuten mestre integrasjon med et stort antall eksterne API-er. I dette ligger en to viktige erkjennelser:

 • Digitaliserte organisasjoner må ha stor teknologisk kapasitet for å holde seg relevant.
 • Digitalisering og API-er må vekselvirke med organisasjonen og organisasjonsstrukturen.

Om NORDi-prosjektet:

 • NORDi (Norwegian Open Research Infrastructure) er et femårig prosjekt finansiert av Forskningsrådet.
 • Målet er å bygge på eksisterende infrastruktur for å utvikle et helhetlig system for enkel deponering, åpen tilgjengelighet og deling av data.
 • Prosjektet skal etablere en ledende e-infrastruktur for forskningsdata gjennom å utvikle brukervennlige verktøy og brukergrensesnitt for deponering, administrering og tilgang til data
 • Den nye infrastrukturen innebærer en omfattende oppgradering og fornying av NSDs nåværende løsninger.  

 

Sist endret: 03/07/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Bjarne Øymyr
bjarne.oymyr@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)