SSHOC: Utvikling av en europeisk skytjeneste for forskningsdata | NSD - Norsk senter for forskningsdata

SSHOC: Utvikling av en europeisk skytjeneste for forskningsdata

sshoc-ill

Som en av 47 organisasjoner fra hele Europa skal NSD bidra til å utvikle en åpen skyløsning for forskningsdata i prosjektet SSHOC.

SSHOC - The Social Science and Humanities Open Science Cloud Project - har som mål å koble sammen både ny og eksisterende infrastruktur knyttet til de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagene. Den åpne skyløsningen inngår i den større målsetningen om å etablere en åpen europeisk forskningssky – EOSC.

Felles for alle organisasjonene som deltar i samarbeidet er at de har spisskompetanse på infrastruktur for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning.

Nøkkelord for prosjektet er tilgjengelighet og gjenbruk. Den åpne og skybaserte infrastrukturen skal gjøre datamateriale, verktøy og e-læring tilgjengelig for studenter og forskere innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Skal gjøre forskningsdataene tilgjengelig og gjenbrukbare

Et hovedmål med arbeidet er at dataene følger de internasjonale FAIR-prinsippene for forskningsdata: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (søkbare, tilgjengelige, delbare, gjenbrukbare).

– NSDs bidrag i prosjektet dreier seg om utvikling av en lagringstjeneste, tilgjengeliggjøring av data, og utvikling av en felles standard for praktisering av personvernlovverket, en europeisk GDPR Code of Conduct for samfunnsfag og humaniora, forteller Vigdis Kvalheim, administrerende direktør i NSD.

European Social Survey (ESS) er en stor europeisk samfunnsundersøkelse som startet opp i 2002. Her har man kartlagt europeeres verdier, holdninger, adferd og erfaringer annet hvert år gjennom repetitive intervjuundersøkelser. Totalt har man samlet inn data fra 392 610 respondenter i 36 land, og det er til sammen investert over en halv milliard kroner i prosjektet.

- Når disse dataene blir implementert i skyen kan enda flere forskere og andre brukere som journalister, organisasjoner og myndigheter dra nytte av dem, sier Kvalheim.

En komplett, skybasert infrastuktur

NSD lagrer, forvalter og formidler ESS-data i kraft av rollen som et europeisk dataarkiv. Forvaltning av data innebærer blant annet å sikre at dataene blir samlet inn, dokumentert, arkivert og publisert på en måte som gjør at de kan gjenfinnes og gjenbrukes.

Å tilføre dataene verdi gjennom metadata har vært en del av kjernen i virksomheten til NSD siden oppstarten. I SSHOC-prosjektet skal NSD bruke ESS i en pilot for å vise hvordan data og metadata fra en internasjonal, repeterende undersøkelse kan bli tilrettelagt for den åpne skytjenesten og oppfylle FAIR-målene.

SSHOC-prosjektet inngår i arbeidet med å transformere dagens silobaserte landskap med forskjellig infrastruktur for de ulike fagdisiplinene over til en komplett, skybasert infrastruktur. 

Med bidrag fra alle partene har man ekspertisen til å dekke hele forskningsdataprosessen – fra datainnsamling og kuratering, til optimal gjenbruk av data. Prosjektet skal også adressere opplæring og tiltak for å øke faktisk gjenbruk av dataene.

Fakta om SSHOC:

  • SSHOC er et av fem EU-program under Horizon 2020 som handler om infrastruktur for forskning.
  • Forskningsdataene og infrastrukturen fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning skal bygges inn i den felles, åpne skytjenesten for forskning, som er under utvikling: EOSC (European Open Science Cloud).
  • Prosjektet har varighet fra februar 2019 til april 2022, og en prosjektstøtte på 14,5 millioner Euro.
  • CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives), den europeiske paraplyorganisasjonen for samfunnsvitenskapelige forskningsdataarkiv, koordinerer prosjektet.  

 

Sist endret: 15/02/19 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Marianne Mathiesen
Marianne.Mathiesen@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)