Forslag til ny personvernlov - høringsuttalelse fra NSD | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Forslag til ny personvernlov - høringsuttalelse fra NSD

Justis- og beredskapsdepartementet har utformet forslag til ny personopplysningslov som skal implementere EUs nye personvernforordning. Forslaget ble sendt på høring i juli i år med frist 16. oktober.

Europeisk harmonisering

NSD har i sin uttalelse pekt på at EUs personvernforordning gir forskningen gode rammevilkår og legger opp til en harmonisering av personvernregelverket i Europa for å skape et felles forskningsområde. Samtidig er forskning kanskje det feltet der forordningen åpner for grad av nasjonal selvbestemmelse, og dermed for størst variasjon mellom landene. Det er derfor viktig at Norge ser til Norden og resten av Europa ved utformingen av ny personopplysningslov, slik at vi ikke får strengere regler for forskning enn andre land og vanskeliggjør forskning på tvers av landegrenser. NSD oppfordrer Norge til å ta i bruk de mulighetene forordningen gir for forskning på personopplysninger, og ikke innføre innstramninger som gir særnorske regler, for eksempel i form av skjerpede krav til forhåndsgodkjenning og samtykke.

Tilgang til data må sikres

Alt i alt støtter NSD departementets forslag om ny personopplysningslov. Men vi har påpekt behov for noen flere bestemmelser for å sikre forskningen gode vilkår. Det gjelder blant annet bestemmelser for å sikre behandlingsgrunnlag for ikke-samtykkebasert forskning på ikke-sensitive opplysninger, og for forskning på strafferettslige opplysninger. Videre har NSD påpekt behov for en generell bestemmelse i personopplysningsloven som tillater sammenstilling og utlevering av persondata til forskningsformål. Dette for å sikre forskningen god tilgang på data. NSD mener også det er viktig å åpne for noen flere unntak fra de registrertes rettigheter enn det departementet har foreslått. Når det gjelder særlovgivningen mener NSD det er viktig å bygge ned konsesjonsplikten. Det gjelder både for helseforskningen, og for kvalitetssikring som reguleres av helseregisterloven.

Videreføre personvernombud

Forordningen gjør personvernombudet til et sentralt virkemiddel i virksomhetens infrastruktur for å sikre, kontrollere og dokumentere at behandlingen av personopplysninger er lovlig og trygg. Ombudet skal velges ut fra faglig kvalitet, ekspertise innen personvernrett og evne til å utføre oppgavene gjennom nok ressurser og en uavhengig posisjon. For å understreke personvernombudets særstilling, mener NSD det er viktig å videreføre begrepet personvernombud, og ikke endre navnet til «personvernrådgiver», slik departementet foreslår. Denne vurderingen deles med andre ombud innenfor forskning og helse.

NSD som felles personvernombud

NSD mener det er store fordeler med å videreføre den modellen som forskningssektoren i over 35 år har bygget opp i samråd med Datatilsynet, med NSD som felles personvernombud for forskning. Det store tilfanget av prosjekter meldt til NSD over tid, fra alle fagområder og med stor variasjon i metoder og type data, har gitt NSD en unik erfaringskompetanse. NSD har i dag en robust og uavhengig personvernenhet som nyter respekt i forskningsmiljøene, og har nok ressurser til å ta fatt på oppgavene som ombud etter nytt regelverk. Vi er derfor tilfreds med at departementet foreslår å videreføre ordningen med NSD som personvernombud for forskning. Erfaringen tilsier at måten det er organisert på i dag kommer både institusjonen, forskerne, studentene og de registrerte til gode.

Les hele uttalelsen her >>

Sist endret: 31/10/17 FØLG OSS  

Andre artikler

Kontakt

Inga Brautaset
inga.brautaset@nsd.no

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)