EUs nye personvernlov gir kontinuitet | NSD - Norsk senter for forskningsdata

EUs nye personvernlov gir kontinuitet

illustrasjon personvern

Forskningen sikres fortsatt gode vilkår i den nye EU-forordningen for personvern.

EU har i flere år arbeidet med å reformere lovgivningen på personvernområdet. Nå gjenstår bare formelle vedtak i Europaparlamentet og EUs ministerråd før ny lov er på plass. EUs lover og regler for personvern og bruk av personopplysninger i forskning gjelder også i Norge.

– I det store og hele ser forordningen forskervennlig ut. Forordningen varsler om kontinuitet mer en endring for forskningen, sier Vigdis Kvalheim, avdelingsdirektør i NSD.

Viktige unntak

Enkeltindividenes rettigheter blir styrket i den nye reguleringen. Samtidig sikres forskningen viktige unntak når det gjelder muligheten til å samle, behandle, bruke og gjenbruke data. I tidligere utkast av forordningen ble kravet til samtykke fra informanter framsatt uten unntak for forskningen, noe som vakte betydelig bekymring blant forskere og forskningsinstitusjoner i de europeiske landene.

– Nå er dette hinderet borte. Bestemmelsen om at forskning alltid er forenelig med det opprinnelige formålet, kombinert med andre særbestemmelser som gjelder forskning, er helt avgjørende for forskning innen alle akademiske felter, og særlig registerbasert forskning, sier Kvalheim.

Rike på registerdata

Norge og de andre skandinaviske landene er særlig rike på registerdata som er en stor ressurs for en rekke forskningsområder.

Forslaget til forordning som nå skal vedtas stiller nye krav om tekniske og organisatoriske strukturer som skal sikre enkeltpersoners rettigheter. Blant annet blir ordningen med personvernombud for forskningen gjort obligatorisk for medlemslandene. I Norge er disse strukturene langt på veg etablert allerede gjennom NSDs personvernombud og personverntjenester for forskningssektoren.

Tillitsforhold

Kvalheim mener balansen i det nye regelverket er god: Det vil sikre nødvendig beskyttelse både til personer som passivt eller aktivt deler opplysninger med forskere – og til forskere og institusjoner som er avhengig av disse opplysningene til svært viktig forskning for fellesskapet.

– Målet må være å skape et gjensidig tillitsforhold i en digital virkelighet der open access, åpen og sikker tilgang til data, er et grunnprinsipp i forskningen. Det er til samfunnets og alles beste, sier Kvalheim.

Den nye EU-forordningen er ventet vedtatt i mars 2016 og skal fra 2018 erstatte EUs personverndirektiv fra 1995.

Mer om EUs personvernforordning

Ny forordning for personvern gir flere rettigheter (Datatilsynet) >>

Data protection final agreement – questions and answers (EU Commission) >>

Sist endret: 01/03/16 FØLG OSS  

Andre artikler

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)