This page in English

Kontroll av anonymitet

Inneholder dataene direkte identifiserende opplysninger, som for eksempel personnummer, navn, adresse eller telefonnummer?

Inneholder dataene indirekte identifiserende opplysninger?

Dette bestemmes ved å:

  • kombinere ulike opplysninger, som til eksempel geografiske opplysninger/variabler (kommunenummer, bydel eller krets) med andre bakgrunnsopplysninger som inntekt, utdanning, yrke eller stilling;
  • kontrollere utvalgstørrelse. I et lite utvalg kan opplysninger som kjønn eller alder gjøre dataene indirekte personidentifiserbare;
  • kontrollere sammensetningen av utvalget. Dersom for eksempel kjønns- eller aldersfordelingen er skjev i et utvalg, kan dette være nok til å gjøre dataene indirekte identifiserbare;
  • kontrollér for opplysningers detaljeringsgrad. Dersom til eksempel yrkes- og utdanningsvariablene er svært detaljerte (4 eller 5 siffernivå), er det større sannsynlighet for at datasettet er indirekte identifiserbart.

Resultatet av denne kontrollen avgjør den videre behandling og lagring. NSD skiller mellom anonyme og personidentifiserbare data.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)