This page in English

Klargjør data

For å lette gjenbruken av dataene er det viktig at dataeier leverer korrekte og oversiktlige data.

Siste versjon

Kontrollér at du sender riktig versjon av datamaterialet.

Er dataene personidentifiserbare?

Kontrollér om dataene inneholder direkte eller indirekte identifiserende opplysninger. Dersom det skal arkiveres personidentifiserbare data må dataeier dokumentere at dataene kan arkiveres. Les mer om NSDs rutiner for personidentifiserbare data.

Legg ved all relevant dokumentasjon

Dette kan være spørreskjema, kodebok, intervjuguider, rapporter, publikasjoner, informasjon om eventuell anonymisering av materialet eller annet. Under NSDs dokumentasjonsguide finner du nyttige tips og eksempler på hvordan du kan dokumentere et datasett. NSD dokumenterer alle datasett på bakgrunn av mottatt dokumentasjon. Dataeier velger selv hvilke dokumenter som skal være tilgjengelig ved eventuelle utlån, og hvilke som bare skal arkiveres og benyttes som grunnlag for NSDs dokumentering.

Språk

NSD dokumenterer data både på norsk og engelsk. Er datamaterialet på et annet språk enn norsk eller engelsk, vennligst ta kontakt med dataarkivering@nsd.no før du overfører filene.

Foretrukne filformat

NSD tar i mot de fleste dataformat. Det er likevel utarbeidet en liste over foretrukne filformat. Ta kontakt med NSD dersom dine data er i et annet filformat.

Filoversikt

Dersom det er flere filer som skal arkiveres, må det følge med en oversikt over alle filene der hver enkelt fil er beskrevet.

Kvantitative data

Ved arkivering av kvantitative data må variabelnavn og -beskrivelser være forståelige og i samsvar med spørreskjema. Verdiene må ha en kort beskrivelse. Eventuelle konstruerte variabler og/eller vekter må være tilstrekkelig dokumentert. Eventuelle manglende verdier må få en egen kode, for eksempel 88 for “vet ikke”. De bør ikke vises som tom eller missing. Kontrollér for åpenbare feil og usannsynlig høye/lave verdier i frekvensene. Se NSDs dokumentasjonsguide for mer informasjon.

Transkriberte intervjuer

Ved arkivering av transkriberte intervju må tidspunkt, lokasjon, pseudonym og evt. beskrivelser av informant komme tydelig frem på hvert enkelt intervju. Marker forskjellen mellom spørsmål og svar.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)